Валя Йорданова, ДЕС

Валя Йорданова, ДЕС
Валя Йорданова е магистър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство, София. Има следдипломна специализация по История на счетоводството от Института по икономика и финанси, Ст. Петербург, Русия.

Тя е дипломиран експерт-счетоводител от 1992 г. и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). От 2014 г. е заместник-председател на Управителния съвет на ИДЕС, отговорен за международната дейност на Института.
Член е на одитни комитети на банки в България.

В годините на работа с големите одиторски фирми Валя Йорданова е била съдружник в Данъчно-правен отдел на Делойт и Туш, България и старши съдружник в съвместното дружество Ърнст и Янг АФА. Има над 30 годишен преподавателски опит. Лектор е в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедра „Счетоводство и финанси”, по предмет Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО), акредитиран от ACCA. Също така е лектор по Международни одиторски стандарти (МОС) и МСФО в професионално поддържащи обучения към ИДЕС, както и по специализирано обучение за одиторски проверки на проекти, финансирани от ЕС и други международни донорски организации.

Валя Йорданова участва активно в целия процес по съставянето, въвеждането и развитието на новото българско законодателство и професионална практика в областта на счетоводството и одита от 1991 г. насам. Тя е методологически координатор по въпроси на МОС и МСФО към ИДЕС, координатор на Комитета за официален превод на МСФО на български език под егидата на ИДЕС и с одобрението на СМСС (Съвет за международни счетоводни стандарти – IASB) и редактор на официалния превод на МОС на български език под егидата на ИДЕС и с одобрението на МФС (IFAC). Валя Йорданова е сериозно ангажирана в одит реформата в България и в приложението на новия Закон за независимия финансов одит. Тя участва и в семинари и кръгли маси, организирани от ИДЕС и КПНРО по различни професионални въпроси в областта на счетоводната и одиторска практика. Била е консултант на Световната банка по въпроси, свързани с реформата в България в областта на счетоводството и одита.

Вече повече от 25 години, Валя Йорданова заема позицията старши съдружник в АФА ООД – най-голямата консултантска и одиторска фирма с българско участие, създадена през 1991 г. Тя е отговорен съдружник в ангажименти за одит и други свързани услуги, финансови институции, методология по МСФО и МОС, и обучения. Тя е признат експерт в одита на проекти, финансирани със средства по оперативните програми на ЕС, Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и други международни спонсорски организации. Също така тя има дългогодишен опит в извършването на вътрешен одит, проекти за проверка на вътрешния контрол, контролни рамки, системи за управление и контрол, одит в публичния сектор.