Велин Филипов, ДЕС

Велин Филипов, ДЕС
Велин Филипов е дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор, един от най-авторитетните и утвърдени счетоводни и данъчни консултанти в страната. В продължение на около пет години (2002 – 2007) е работил като началник отдел „Счетоводна практика” в Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. От май 2007 г. до юли 2009 г. е съветник в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Три години е председателствал Националния съвет по счетоводство и в периода 2003 – 2007 г. е ръководил експертните екипи, разработвали нормативните промени в счетоводното и корпоративното данъчно законодателство.

Велин Филипов е заместник-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) от 2014 г. до настоящия момент, като пряко отговаря за законодателството и методологията. Той е заместник – председател в периода 2011 – 2014 г. и съпредседател от 2014 г. до настоящия момент на Учебно-методичния съвет на ИДЕС (методологическото звено на професионалната организация), представител на ИДЕС в консултативния съвет към изпълнителния директор на НАП, контрольор и проверител към Агенция по вписванията, вещо лице към съда. Участва активно в разработването и измененията на данъчното, счетоводното и одиторското законодателство и практическите въпроси по тяхното прилагане, като работи пряко с Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерство на финансите и Националната агенция за приходите.

Водил е стотици обучения за професионално развитие на практикуващи специалисти, автор е и съавтор в редица книги, доклади на научно-практически конференции и публикации в специализирани икономически издания. Член е на редакционните съвети на водещи в страната специализирани професионални издания.

Велин Филипов e основател и управляващ съдружник на икономическа група „Филипов и партньори”, предлагаща професионални услуги в областта на данъците, данъчната и правна защита на административно и съдебно ниво, счетоводството, независимия финансов одит, бизнес консултирането и професионалното развитие. „Филипов и партньори” е определена от авторитетни международни икономически списания като данъчна консултантска кантора за 2014 г., данъчно-правна кантора за 2015, 2016 и 2017 г. и водеща консултантска кантора в областта на счетоводството и данъчното облагане в България измежду редица водещи компании в бранша в страната.