Гергана Ахчиева, ADIT

Доц. д-р Илияна Анкова
Гергана Ахчиева притежава квалификацията Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) и сертификат по трансферно ценообразуване от професионалната организация на данъчните консултанти във Великобритания – The Chartered Institute of Taxation (CIOT). Асоцииран член е на CIOT и член на Международната данъчна асоциация (IFA).

Получава образованието си в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – бакалавърска и магистърска степен по стопанско управление, където се връща през 2015 г. като преподавател по дисциплините „Данъците в счетоводството” – I и II част, след като съдейства за акредитирането им като отговарящи на изискванията за покриване на Paper F6 за квалификацията ACCA.

От 1994 г. Гергана Ахчиева е част от екипа на АФА – най-голямата консултантска и одиторска фирма с българско участие, създадена през 1991 г. Понастоящем Гергана е старши мениджър в данъчния отдел. От 2003 г. се занимава с международно  данъчно облагане. Консултира клиенти по различни казуси, свързани с елиминиране на двойното данъчно облагане на печалби от стопанска дейност и различни видове доходи на местни или чуждестранни лица. Допринася за развитието на практиката на АФА в областта на трансферното ценообразуване. Отговаря за ангажиментите по предоставяне на консултации в посочената област, изготвяне и преглед на вътрешногрупови споразумения, съдействие в хода на проверки или ревизии с предмет трансферно ценообразуване. Има значителен практически опит в изготвянето на документация за трансферно ценообразуване както на големи български групи с операции в чужбина, така и на местни дъщерни дружества на големи международни клиенти.