Даниела Петкова, ДЕС, FCCA, CIA

Даниела Петкова, ДЕС, FCCA, CIA
Даниела Петкова е лектор по дисциплина „Външен и вътрешен одит“, Магистърска програма Счетоводство и одит на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от началото на 2016 г.

Даниела е регистриран одитор (дипломиран-експерт счетоводител) към Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България от 2007 г. Тя, също така, е член на английската асоциация на дипломираните експерт-счетоводители ACCA, Великобритания. Даниела е и сертифициран вътрешен одитор (CIA) към Международния институт на вътрешните одитори, както и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) към Министерство на финансите, България.

От април 2017 г. Даниела е председател на Съвета по професионална етика към ИДЕС. Тя е също така член на постоянната работна група по разширени одиторски доклади към Учебно-методическия съвет на ИДЕС.

Даниела е партньор в „Ърнст и Янг Одит“ ООД и регистриран одитор, отговорен за одити на български и международни компании от различни индустрии. Тя отговаря за управлението на качеството и риска на одиторската практика на „Ърнст и Янг“ в България. Даниела, също така, ръководи предоставянето на консултантски услуги в областта на финансовото отчитане и вътрешен контрол, както и организирането и провеждането на  технически семинари по актуални финансово-отчетни теми. Даниела е автор на публикации по актуални финансово-отчетни и одиторски въпроси.