доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова
Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова е преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и чете лекции по дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Международни стандарти за финансово отчитане“. Получава образованието си в Стопанския факултет – бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по макроикономически анализ. Защитава докторска дисертация през 2007 г. в областта на счетоводно-информационното осигуряване управлението на инфраструктурните активи в сектора за водоснабдяване и канализация в Република България.

От 2015 г. до сега е ръководител на акредитираните магистърски програми „Счетоводство и одит“ и  „Счетоводство и одит – за неикономисти“ и на магистърските програми „Счетоводство и анализ на големи данни“ и „Счетоводство и анализ на големи данни – за неикономисти“.

Като експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация е участвала в експертни групи по институционална и програмна акредитация на български висши учебни заведения.

През периода месец ноември, 2007 г. – месец юли, 2011 г. натрупва богат практически опит като мениджър на отдел „Счетоводство и обработка на работни заплати“ в най-голямата българска одиторска фирма „АФА“ ООД. Понастоящем е лектор в „АФА Академия“ и изнася лекции по Международни стандарти за финансово отчитане на хора от практиката. Специализира и провежда обучения по счетоводство за неспециалисти – мениджъри, юристи и др.

В периода 2000 г. – 2003 г. работи като консултант по проект „Капиталови пазари“ и проект „Регулация на капиталовите пазари“, финансирани от Американската агенция за международно развитие и осъществява серия от обучения на служители на Комисията по финансов надзор (тогава Държавна комисия по ценни книжа).

Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова ръководи и взема участие в различни проекти. Научните й интереси са в областта на счетоводната теория и нейното развитие при съвременните обществено-икономически условия, финансовото счетоводство, като теория и практика, процесите на международна счетоводна стандартизация, институционалния анализ на счетоводството, интегрираното отчитане и обучението по счетоводство. Тя е участвала в редица национални и международни научни форуми и има множество публикации в посочените области.

Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова е почетен член на „Международната асоциация на сертифицираните публични счетоводители“.