За Стопанския факултет

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стопанските науки се преподават от 1892 г., като  изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика започва в Юридическия отдел.

С приетия през 1944 г. Закон за висшето образование основно се променя структурата на Софийския университет и се обособява самостоятелен Факултет за стопански и социални науки. Интересът към него е изключително голям, като за учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти. През 1951 г. той е отделен от Софийския университет и е обособен като Висш икономически институт „Карл Маркс“.

Стопански факултет - СУ

С решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

Понастоящем Стопанският факултет е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. Според „Рейтинговата система на висшите училища в България“ през последните години Стопанският факултет на Софийския университет неизменно е на първо или второ място сред най-добрите икономически академични институции в страната ни. През 2016 г. той заема първо място в обучението по икономика сред всички наши висши учебни заведения.