доц. д-р Илияна Анкова

Доц. д-р Илияна Анкова
Доц. д-р Илияна Анкова е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, където чете курсове по Ефективно управление на бизнеса, Управленско счетоводство и Бюджетно счетоводство и води семинарни занятия по Финансово счетоводство.  Автор е на множество научни публикации и на учебни помагала

Научните интереси на доц. д-р И. Анкова са в областта на прилагането на различни инструменти на управленското счетоводство, включително в големи корпоративни структури; счетоводното отчитане на дейността на предприятия, които прилагат международните стандарти а финансово отчитане като отчетна база,  както и на дейността на бюджетните предприятия.

Участвала е в национални проекти, както и в национални и международни конференции. Има практически опит в областта на счетоводството, като е работила в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и като заместник главен счетоводител на СУ „Св. Кл. Охридски“.