доц. д-р Надя Велинова

Доц. д-р Надя Велинова – Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен.

Защитава докторска дисертация през 2004 г. в областта на деривативните финансови инструменти. Чете лекции в Софийския университет по дисциплините „Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия“ и „Национално счетоводно законодателство“.

Ръководи и семинарни занятия по дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Управленско счетоводство“. Научните й интереси са в областта на счетоводното отчитане и анализа на финансови инструменти, на дейността на небанковите финансови институции, развитието на портфейлната теория, както и на анализа и оценката на риска.