Прием

  Общи изисквания

В магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и анализ на големи данни“ могат да кандидатстват лица, получили бакалавърска или магистърска степен в областта на икономиката и стопанското управление.

В магистърските програми „Счетоводство и одит – за неикономисти“ и „Счетоводство и анализ на големи данни – за неикономисти“ могат да кандидатстват лица с бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление.

  Кандидатстване

За прием в магистърските програми кандидатите изпращат автобиография и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

Приемът е само въз основа на успех от дипломата и устното събеседване.

Кандидат –магистърският прием се организира в две сесии:

 • Предварителен прием – месец МАРТ, месец ЮНИ и месец ЮЛИ
 • Редовен прием – месец СЕПТЕМВРИ

За предварителния прием кандидатите изпращат автобиография и представят документ за платена такса за изпит (30 лв.)

Кандидатите, явили се на предварителен прием, подават документи за кандидатстване през месец СЕПТЕМВРИ.

Кандидатстването в магистърските програми преминава през следните етапи:

 1. Попълване на он-лайн регистрационна форма.
 2. Верифициране на приложените в електронната форма документи в сградата на Стопанския факултет.
 3. Явяване на устно събеседване и след положителен резултат, следва:
 4. Записване в съответната магистърска програма.

Лицата, които са се явили на събеседване през месец МАРТ, месец ЮНИ или месец ЮЛИ не се явяват на устно събеседване през месец СЕПТЕМВРИ.

Лицата, които са се явили на събеседване през месец МАРТ, ако не са доволни от резултата си, могат да се явят отново и през месеците ЮНИ, ЮЛИ и СЕПТЕМВРИ.

Лицата, които са се явили на събеседване през месец ЮНИ, ако не са доволни от резултата си, могат да се явят отново и през месец ЮЛИ и СЕПТЕМВРИ.

Лицата, които са се явили на събеседване през месец ЮЛИ, ако не са доволни от резултата си, могат да се явят отново и през месец СЕПТЕМВРИ.

  Необходими документи

Кандидатите подават следните документи:

 1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.
 2. Документ за самоличност.
 3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища.
  1. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
  2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
  3. Записаните студенти по т. 3.1. и 3.2. са задължени да представят диплома за висше образование веднага след получаването й.
  4. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
  1. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;
  2. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

  Внасяне на таксата за кандидатстване

Таксите за кандидат-магистърските изпити могат да бъдат платени по един от следните начини:

1. В брой в касата на Стопанския факултет – етаж 4, стая 408

Приемно време: 9.00 – 12.00 ч. и 13.00 – 16.00 ч.

2. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay:

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел „Студенти“.

Възможността не важи за новоприети студенти от зимен семестър на 2018/2019 учебна година. Те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от другите посочени начини за плащане.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

3. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ „Св. Климент Охридски“:

Българска народна банка централно управление
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена на обучаващия се
ЕГН (на обучаващия се)
Стопански факултет – задължително се вписва
КСК – магистри
При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

4. В касите на Ректората – Паричен салон – Северно крило IV етаж (входът от ул. „Шипка“)

  Важно

Актуална информация за сроковете за подаване на документите, организирането и провеждането на изпитните сесии и за класирането в магистърските програми се публикува своевременно на интернет страницата на Стопанския факултет.