Рени Йорданова, ДЕС

Рени Йорданова, ДЕС
Рени Йорданова е магистър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство, София. Тя е един от първите дипломирани експерт-счетоводители в България и e регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 1991 г. Член е и на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).

Преминава през всички стъпала на кариерното развитие в счетоводната професия: счетоводител, ръководител сектор себестойност и анализ, заместник главен и главен счетоводител. В годините на работа с големите одиторски фирми Рени Йорданова е била един от управляващите съдружници – в началото на Делойт и Туш, България, а по-късно и управляващ съдружник на съвместното дружество Ърнст и Янг АФА. Една значителна част от кариерния й път е и преподавателската й работа първо в УНСС в катедра „Счетоводство и контрол”, а после и във възстановения Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Тя участва активно в създаването и изграждането на професията “одитор” в България. Била е председател на бившата Комисия за тълкуване на Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС) към ИДЕС и е оглавявала одитната изпитна комисия към Института. Участвала е в технически експертни работни групи за създаване и въвеждане на новото българско счетоводно законодателство от 1991 г. и в проучване за сравнение на националните счетоводни правила с международните счетоводни стандарти – въвеждане на GAAP 2001.

Била е председател на Контролния съвет на ИДЕС от 2008 до 2011 г. От 2010 до 2014 г. е председател на Контролния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), и е член на Консултативния съвет от 2014 г. насам.

Вече повече от 25 години, Рени Йорданова е управляващ съдружник на АФА ООД – най-голямата консултантска и одиторска фирма с българско участие, създадена през 1991 г. Тя е отговорен съдружник в одиторски ангажименти със специална цел във връзка с оценяване на финансовото състояние и качеството на активите на банки във финансово затруднение и/или в процес на несъстоятелност, включително по назначение от Българска народна банка. Има над 30 години опит в областта на счетоводството, финансите и одита, и е признат експерт в областта на бизнес консултирането, вкл. по приватизационни сделки, бизнес комбинации и преструктурирания, финансови диагностични прегледи, сливания и придобивания на дружества.