Счетоводство и анализ на големи данни – за неикономисти

Магистърската програма „Счетоводство и анализ на големи данни – за неикономисти” е в съответствие с политиката и стратегията на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за доближаване на магистърските програми до практиката и обслужване на нейните потребности от добре подготвени специалисти.

Счетоводителите, които искат да поддържат конкурентно предимство пред други професионалисти, трябва да притежават необходимите знания и умения да боравят със значителни по обем данни. Тъй като имат достъп до различни и много големи масиви от данни, те могат да ги анализират при изготвяне на финансовите показатели, които редовно предоставят на ръководството, да ги използват за оценка на рисковете за компанията, за определяне на нейните предимства и слабости, за увеличаване на оперативната ефективност, при изготвянето на финансови прогнози и пр. Счетоводителите имат възможност да използват анализа на големи данни, за да се позиционират като стратегически бизнес партньори вместо изпълняваната от тях по-традиционна счетоводна роля.
Водещите международни професионални организации, както и големите международни одиторски фирми, вече са изразили ясно становището си относно променящата се функция на счетоводната професия и необходимостта от придобиване на нови умения за работа с големи данни.

  Цел на програмата

Придобиване на знания и умения в областта на счетоводството и усвояване на инструментариума за анализ на големи масиви от данни.

  Условия за кандидатстване

Бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване.

  Балообразуване

Балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа). Взема се под внимание и представянето на устното събеседване.

  Продължителност на обучението

Продължителността е четири семестъра. Учебните занятия се провеждат след работно време.

  Учебен план на магистърската програма

Той е изцяло съобразен с потребностите на практиката от висококвалифицирани специалисти в посочените сфери на икономиката.  Включва:

Първи и втори семестър

Подготвителна година с общоикономически профил.

Трети и четвърти семестър

 • счетоводство на предприятия от различни сектори на икономиката – застрахователни и осигурителни предприятия, финансови институции и предприятия от публичния сектор
 • финансово и управленско счетоводство (ефективно управление на бизнеса)
 • национално счетоводно законодателство
 • счетоводното отчитане на данъците в България
 • специализирани курсове: „Предварителна обработка на големи данни при провеждане на аналитично изследване“, „Аналитични изследвания – теория и приложения“, „Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни“, „Бизнес разузнаване“, „Приложни модели за прогнозиране на икономически и финансови данни“ и „NoSQL за големи данни и потоци от данни в бизнеса“

  Професионална реализация

Магистрите по счетоводство и анализ на големи данни могат да се реализират като:

 • оперативни счетоводители, а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни счетоводители на предприятия от различни сектори на икономиката
 • младши одитори, включително в големите международни одиторски фирми
 • финансови мениджъри и ръководители на отдели в предприятия от различни сектори, след натрупване на необходимия професионален опит
 • инспектори и ревизори в системата на данъчната администрация
 • административни служители в регионални и местни органи на властта
 • преподаватели и научни изследователи
 • служители в други сфери и институции, изискващи счетоводни и контролни функции