Счетоводство и одит – за неикономисти

В магистърската програма Магистърската програма „Счетоводство и одит – за неикономисти“ могат да кандидатстват лица с бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление.

Магистърската програма „Счетоводство и одит – за неикономисти“ има три международни акредитации:

 • Платинена акредитация от международната професионална организация АССА – на завършилите студенти се признават 9 от общо 14 изпита за придобиване на професионалната квалификация АССА, което е максималният брой изпити, които професионалната организация признава на ниво университет
 • Акредитация от международната професионална организация ICAEW – на завършилите студенти се признават пет изпита от първото базисно квалификационно ниво за придобиване на професионалната квалификация АСА
 • Пълна акредитация от международната професионална организация ACPAI – завършилите студенти могат да придобият професионалната квалификация CPA

  Условия за кандидатстване

За прием в магистърската програма кандидатите изпращат автобиография и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. От кандидатите се изисква и много добро владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език.

  Балообразуване

Балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа). Взема се под внимание и представянето на устното събеседване.

Кандидат – магистърският прием се организира в две сесии – месец юли (предварителна сесия) и месец септември.

  Продължителност на обучението

Продължителността е пет семестъра. Учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и по изключение в събота.

 • Таксата за обучение включва оригинални учебни материали по ACCA акредитираните дисциплини.
 • Повечето от акредитираните от международните професионални организации курсове се водят от изявени специалисти от практиката.
 • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни одиторски компании.

  Учебен план на магистърската програма

Той е изцяло съобразен с изискванията на международните професионални организации ACCA, ICAEW и ACPAI.

Първи и втори семестър

Подготвителна година с общоикономически профил.

Трети и четвърти семестър

 • Финансово счетоводство (ICAEW Accounting)
 • Ефективно управление на бизнеса (АССА F5 Performance Management / ICAEW Management Information)
 • Данъците в счетоводството (ACCA F6 Taxation / ICAEW Principles of Taxation)
 • Международни стандарти за финансово отчитане (ACCA F7 Financial Reporting / ICAEW Business, Technology and Finance)
 • Анализ на финансови отчети (ACCA F7 Financial Reporting / ICAEW Business, Technology and Finance)
 • Външен и вътрешен одит (ACCA F8 Audit and Assurance / ICAEW Assurance)
 • Бизнес анализ на предприятието (ACCA F9 Financial Management)

Обучението завършва с изготвяне и защита на магистърска теза през петия семестър.

  Професионална реализация

Магистрите по счетоводство и одит могат да се реализират като:

 • външни и вътрешни одитори
 • оперативни и главни счетоводители
 • финансови мениджъри
 • ръководители на отдели и други корпоративни структури
 • финансови анализатори
 • данъчни консултанти