Filipov & Partners

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ e икономическа група, предлагаща уникален микс от интегрирани професионални услуги. Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е специализирана в областите на данъчния, счетоводния, правен и бизнес консултинг; данъчна и правна защита на административно и съдебно ниво; независимия финансов одит; професионалните счетоводни услуги и професионалното развитие.

Водени от желанието и стремежа си да изградим и поддържаме дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти, ние залагаме на и предлагаме креативност, разбирателство, етика и взаимно доверие и в ежедневната си работа следваме основните корпоративни ценности на групата: професионализъм, конфиденциалност, грижа за клиента.

При обслужването на нашите клиенти прилагаме доказано най-добрите европейски и световни практики, гаранция за което е имплементирането на стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2008.

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е определяна от авторитетни международни икономически списания като водеща консултантска кантора в областта на счетоводството и данъчното облагане в България измежду редица водещи компании в бранша в страната.

Постигнатите резултати, удовлетвореността на нашите клиенти, националното и международно признание, сформираният екип, опитът, традициите, притежаваното ноу-хау и познания ни дават обоснованото самочувствие и увереност, че ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е един от лидерите в страната в бранша.

Данъчен, счетоводен, правен и бизнес консултинг

Образуваната професионална симбиоза между екип от изключителни икономисти и юристи със задълбочени познания и богат опит в счетоводната, данъчната, правната материя, както и данъчния процес ни позволяват да имаме уникален и индивидуален подход към всеки отделен клиент и казус, гарантиращ максимален ефект.

Данъчна и правна защита на административно и съдебно ниво

При всеки отделен проект правим детайлно проучване на конкретната фактическа обстановка и на база на задълбочените ни познания и богатия ни професионален опит в решаването на многобройни данъчноправни казуси на административно и съдебно ниво, изграждаме и реализираме най-подходящата защитна стратегия, която гарантира в максимално възможна степен успех. Ние комуникираме честно и открито с нашите клиенти, като им представяме нашата обективна професионална оценка за съответния казус, възможните рискове и степен на успеваемост, както и причините за избрания професионален подход на защита на административно и съдебно ниво.

Предлагани специализирани услуги в областта на независимия финансов одит

Екипът на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ предоставя независими одиторски услуги, които спомагат за повишаване надеждността и достоверността на информацията, предоставена от клиента на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни.

Предоставяните от дружеството независими одиторски услуги подпомагат клиентите ни при постигане на техните бизнес цели, управление на риска и подобряване на резултатите от дейността.

Предлагани счетоводни услуги

Едновременно с пълната гама от професионални услуги, свързани с организиране на текущо счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети на предприятия, притежавайки изключителни познания и безценен опит в областта на данъците и правото, ние предоставяме на нашите клиенти опцията за уникална експертиза по отношение на данъчните и правните им импликации, както и данъчно планиране и оптимизиране на бизнеса им.

Професионално развитие

Водени от желанието и стремежа си да повишим и развием професионалните познания на колегията, както и да споделим богатия си теоретичен и практически опит, участваме в професионални академични и практически обучения, научно – практически конференции и прояви, и с публикации в специализираната литература по проблематиката на данъчното законодателство и финансовото счетоводство.

Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ предоставя консултации и становища по конкретни проекти и въпроси на комисиите на Народното събрание, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Министерствата на икономиката, на енергетиката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на други звена на държавната администрация.

Екипът на групата активно участва в разработване и консултиране на законопроекти, указания и становища по прилагането на данъчното, счетоводното и одиторско законодателство, на проекти за хармонизацията на българското законодателство с това на Европейския съюз и др.

За повече информация можете да посетите уеб сайта на Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ.